Shinsegae Starfield, Goyang

신세계 스타필드, 고양 Endless Column-formless, 2017